Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    atmosféra
Článek
    Advances in cave aerosol research
    Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Comparison between pollutant concentration in the samples of fog and rime water collected at Mt. Milešovka
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the northern hemisphere weather changes
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    EAG lecture tour 2013
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Estimation of the Value of the Electric Field in the Upper Ionosphere before an Earthquake
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geodynamické projevy atmosféry na slapových frekvencích
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Kyslík v karbonu
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data
    Modelling of formation of atomic chlorine from the seaspray at coastal area
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Možnosti získávání slojového plynu
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Photocatalytic decomposition of N2O on nanocomposite of zinc sulphide nanoparticles and montmorillonite
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Posel u Posla
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Programmnoje obespečenije dlja analiza rasprostranenija primesej v vozdušnom bassejne bol'šich gorodov
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Source characterization of the Central European aerosol
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Use of Sr isotopes in small catchment monitoring
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Vliv sulfátového aerosolu na zemské klima
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu