Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    biotop
Článek
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Nová zvláště chráněná území
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Vliv těžby na životní prostředí
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení