Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    brázda
Článek
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - Southern Part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí