Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    chemismus uhlovodíků
Článek
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    K problematice fluoru v uhlí
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
    Strukturní rysy uhlí OKR