Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    dálkový přenos
Článek
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Impaktní krátery na Zemi
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Odhalení tajemství Venuše : Výsledky Magellanovy mise
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Voyager 2 u Neptunu
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků