Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    důl
Článek
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Až začnou kvést kytičky-
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní degazace v OKR
    Důlní indukované seizmické děje
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Der Gebirgsschlag vom 13. März 1989 bei Völkershausen in Thüringen im Kalibergbaugebiet des Werratals - Makroseismische Beobachtungen und Analysen
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau Mine shaft pillar
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průzkum kutnohorského podzemí
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismic tomography and refraction data processing
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Some man-made sources of the seismic noise
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Středověké zlatodoly Kometa
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Stříbro z let 1968-1974
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Taje hornické krajiny III
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Z historie hlubinných dolů
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti