Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    důlní vody
Článek
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Čištění důlních vod
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úpravna důlních vod Svatava
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP