Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    databanka
Článek
    Advances in the status of he Multilingual Thesaurus of Geosciences Database
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biostratigraphical dating of Cretaceous coral communities using large data sets
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Contribution of bibliography to Czech geology and its status in the Czech Geological Survey
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česká hydrologická služba
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Databáze v geovědách
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Developmental Trends in Remote Sensing of the Earth
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
    Genetic significance of lamproite dykes in the Sn-, W-, and Mo-bearing districts related to granitoids
    Geochemical Data Toolkit (GCDkit): a Key for Magmatic Geochemists to theTreasury of Data Analysis, Statistics and Graphic in R
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemický atlas ČSFR
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geofond ČR
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geological and environmental databases and application of GIS in national geological service of the Czech Republic
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Global Change in the Mountains
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    The integrated plant record (IPR) to reconstruct Neogene vegetation - the IPR-vegetation analysis
    Integrovaný registr znečišťování
    Internet mapový server České geologické služby
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    MicroStation PC a geologie
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    National report of the Czech Republic
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Petrographical Database Petr
    Petrophysical investigations in the Southern Bohemian Massif (Austria): data-acquisition, -organisation and -interpretation
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Preliminary Results of World-Wide Inventory of Geoscience Databases
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Projekty geochemického mapování
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Rebilance zásob podzemních vod
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Registr významných geologických lokalit
    Results of World-Wide Inventory of Geoscience Databases
    Seisbase - principles of a program and database for routine analysis of data from local seismic networks, version 4.7
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Služby ČGS v 21.století
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Storage and processing of mineral deposits data using ACCESS, DELPHI, and TOPOL programs.
    Stratigraphy of Cretaceous coral genera
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Towards vegetation mapping based on the fossil plant record
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Tvorba informačního systému
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Vize portálu české geologie
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl