Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    datování
Článek
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Backscattered electron imaging of zircons from granulite facies rocks in the Bohemian Massif: implications for U-Pb geochronology
    Cadomian magmatic events in the Bohemian Massif - U-Pb data from felsic magmatic pebbles
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Exhumation and retrogression of eclogites and granulites in the Bohemian Massif
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochronologické metody v ÚÚG
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Kinematics and structural evolution of the Saxothuringian/Moldanubian boundary at the W border of the Bohemian Massif (Germany)
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Late Proterozoic magmatites in the East Erzgebirge - the Cadomian history of Variscan MP-MT-gneisses (new insights)
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    The Moldanubicum - an old nucleus in the Hercynian Mountain ranges of central Europe
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Present juxtaposition of Moldanubicum and Teplá-Barrandian blocks as a result of pre-Devonian large-scale movements: implications from U-Pb zircon dating
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    Rheological collapse of a Bohemian Tibetan plateau : The Teplá-Barrandian unit (Central European Variscides)
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Thick-skinned versus thin skinned thrusting in the southeastern Bohemian Massif
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    Upper Proterozoic event in Moldanubian granulites from Blanský les, Czech Republic: Sm-Nd isotopic evidence
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
    Variské Vogézy: příklad šikmé transprese
    Zdroj, přenos a ukládání kovů