Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ekologie krajinná
Článek
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    Co to je říční krajina
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Floodplain and its delimitation
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka