Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ekonomika surovin
Článek
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Barbora bez legend a mýtů
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden. Teil 4, Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Bylo, nebylo-
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Charakteristické nerosty Maroka a obchodování s nimi
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Cín
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clays in the 21st century
    Co předcházelo těžbě uranu
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Czech Republic
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Československý uran
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Doly a hutě
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Externalities and their economic effects in a system respect to the state policy concerning mineral resources
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geologie a nerostné suroviny Konga
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geophysical logging for determining zones of bauxite mineralization
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Geotermální teplo- významný energetický zdroj Kostariky
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hornictví v Mexiku
    The importance of black shales in the origin of tin-polymetallic ores in the Dachang ore district, South China
    Industrial minerals in the age of global economy
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Je hornictví oborem minulosti nebo budoucnosti?
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    K oceňování majetku báňských podniků
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K problematice oceňování těžebního podniku
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic.
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Minerals Reserves
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Náš uran - fámy a pravdy
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Nestabilita na uranovém trhu pokračuje
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Omán
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Peat in Other European Countries
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Právo těžby na volném moři
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Produkce a spotřeba zlata
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Raw materials policy in the sphere of mineral raw materials and their resources.
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Státní surovinová politika
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Suroviny a hornická činnost
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světový hornický kongres
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Targi MAGMA i GEOMA, Czechi, 08-10.40.1997
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Uran v českých dějinách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Útlum těžby uranu v České republice
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výstava Magma '96
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj světových cen uhlí
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR