Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    etchplén
Článek
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové