Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologická služba
Článek
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Catalogue of the Triassic and Lower Jurassic Brachiopod holotypes (excl. Bittner) in the collections of the Geological Survey of Austria
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Databáze hlavních důlních děl
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    First results on stratigraphy and faunal content of the Jurassic between Bad Mitterndorf and Toplitzsee (Salzkammergut, Austria)
    FOREGS geochemical mapping : Based on the FOREGS Geochemical Mapping Manual
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geofond ČR
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geologische Fortschritte durch tschechisch-deutsche Zusammenarbeit über als vier Jahrzehnte
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    GIS ve státní správě
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Internet mapový server České geologické služby
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    National report of the Czech Republic
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Notwendigkeiten und Möglichkeiten der geowissenschaftlichen Zusammenarbeit Sachsen-Tschechien-Polen
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Radon database - the statistical evaluation
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Registr významných geologických lokalit
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Služby ČGS v 21.století
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Tillfried Cernajsek
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Úvod
    Úvodem
    Vize portálu české geologie
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody