Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie inženýrská
Článek
    1st European Conference on Landslides
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Czech environmental and engineering geophysics
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Česká národní skupina IAEG
    Department of Engineering Geology
    Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geoelektrické metody v inženýrské geologii
    GeoEng 2000
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrská geologie
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologické poměry
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová?
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna
    K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Mechanika zemin v akci
    Microgravimetric surveys applied to location and monitoring of anomalous geoengineering phenomena
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Multimediální výukové texty inženýrské geologie
    Nedostatky inženýrskogeologického průzkumu pro liniové stavby
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Prehladná inženierskogeologická mapa Slovenska 1:200 000
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problémy zakládání skládek
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Quido Záruba a sesuvy
    Quido Záruba zemřel...
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Řízení rizik u sesuvu
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Úvodní slovo
    Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zemřel prof. ing. dr. Quido Záruba
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Železniční stavby
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Životní cesta prof. Jana Šilara