Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hodnocení rizika
Článek
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Citlivé oblasti
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Databáze hlavních důlních děl
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Erozní mapa ČR a její využití
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Křik nivy lahovické
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Právní aspekty radonových měření
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Předpovídání povodní v České republice
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Řízení rizik u sesuvu
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zranitelné oblasti
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)