Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    homonymie
Článek
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    Touchovicia n. nom. für Viniklaria Knobloch, 1999
    Xylaspis n. nov., a new name for Spitsbergaspis Pernegre, 2003, not Spitsbergaspis Pribyl & Vanek, 1980