Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Attenuation of coda wawes in the Ostrava region
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    A Carboniferous Time Scale 2000: Discussion and Use of Geological Parameters as Time Indicators from Central and Western Europe
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes in the vicinity of red beds with some seams of the Ostrava-Karviná Coal District
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    Chodby pod Landekem
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    The coal-bearing Carboniferous on the eastern margin of the Bohemian Massif
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Důlní degazace v OKR
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Energetické suroviny Polska
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Focal mechanism and source parameters of the rockbursts in Upper Silesian Coal Basin
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    In situ spores from Pennsylvanian ferns from Upper Silesian Basin (Czech Republic, Poland)
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Injektáže v hornictví
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karvinská katastrofa 1894
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Late Variscan and Alpine geodynamics of the Upper Silesian Coal Basin
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Methodology of measuring seismoacoustic emission by the measuring apparatus MDSA in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Netradiční způsoby degazace
    New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera)
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Viséan to Namurian of the Upper Silesian Black-Coal Basin, Czechoslovakia: a contribution to the EUROPROBE
    Paleomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Possibilities of using geological and geophysical data to create a 3D structural model of Upper Silesia Coal Basin
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Project of observation station and methods of fall determination
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Re-examination of the genus Omphalophloios White, 1898 from the Upper Silesian Coal Basin
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952
    A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Siegenit z dolu Staříč
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Software package to analyze structural tectonic data
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Some peculiar rugose coral taxa from Upper Serpukhovian strata of the Czech Republic
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Spectral analysis of short seismic signals
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego
    Strong Seismic Events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tectonics in the Upper Silesian Coal Basin and its attitude to the Rheno-Hercynian Zone of the Variscan Orogen
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Test of a mobile digital seismoacoustic equipment PATE in the environment of the Ostrava-Karviná Coal Field
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    The Variscan directions from the Upper Silesian Coal Basin (S-Poland)
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 1.Research plans and preliminary results
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    World coalbed methane projects
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979