Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
Článek
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologie
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jedná se o hluboký omyl
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Středověké zlatodoly Kometa
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín