Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrologie povrchových vod
Článek
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Co natropily vody
    Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K problematike posúdenia znečistenia vody dusičnanmi vo vybraných východoslovenských tokoch
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Longitudinal variations in streamwater chemistry: Krušné hory Mts., NW Bohemia
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Migrácia iónov amónia, draslíka a nitrátov v pôdnych kolónach
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Povodeň na Dřevnici
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina
    Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Seasonal dynamics of the river Elbe: fluxes from carbon- and strontium isotopes
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Small Catchment Research
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Výzkum malých povodí
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo