Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrosféra
Článek
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Eroze půd
    Global Change in the Mountains
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Prognózy v hydrogeografii
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Třeboňské pískovny
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd