Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    instrumentální metody
Článek
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Kousek Měsíce v laboratoři
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech