Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    jílovec
Článek
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Chování nenasycených zemin
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Day 5, stop 6: Praha-Řeporyje - Požáry Quarry
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Illite/smectite diagenesis in the autochthonous Miocene claystones of the Carpathian Foredeep
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Jílovce cyprisového souvrství
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Microbial assemblages microboring experiments - substrate selectivity
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    A new syncarid crustacean from the Lower Permian of Bohemia
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova