Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    klasické metody úpravy
Článek
    Ignác Born o zlatě
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací