Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    klasifikace
Článek
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Achát
    The acritarch genus Veryhachium Deunff 1954: taxonomic evaluation and first appearance
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Amfiboly
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Bazalt? Bazalt!
    Beryl a příbuzné minerály
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Carboniferous actinoceratoid Nautiloidea (Cephalopoda) - a new perspective
    Carboniferous and Permian noeggerathialean plants and their spores; preliminary report
    Chemical Classification of Central European Tektites (Moldavites)
    Chemical classification of Central European tektites (Moldavites)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Classification and Review of Groundwater Vulnerability Maps
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Classification of mineral reserves in the former Comecon countries
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    A comparison of pecopterids from several European localities and Canada (Asturian-Stephanian)
    Conservation of the important geological objects in the Czech Republic
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    Contribution to the quantitative analysis of the optical texture of carbonaceous substances
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Čištění důlních vod
    Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Discriminant analysis of tektite chemical data
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Division of Carboniferous lycospores
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    Gastropods
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Granáty
    Granites of the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. - Slavkovský les area
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
    Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II)
    Higher classification of Paleozoic gastropods inferred from their early shell ontogeny
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    IGCP Projekt 254 "Kovonosné břidlice"
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karstology, an integrated system of sciences on karst
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikace a nomenklatura meteoritů
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Kodifikace zkratek minerálů
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Late-Collisional Granites in the Variscan Erzgebirge, Germany
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Makrosistema cefalopod : istoričeskij obzor, sovremennoje sostojanije i osnovnyje problemy. 2., Klassifikacija nautiloidnych cefalopod
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    Minerals Reserves
    Minerály meteoritů
    Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerogenetická mapa Kuby
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Názory na současné členění karbonu
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    A new graphical presentation and subdivision of potassium micas
    A new way of well-logging classification of sandy rocks
    Nomenclature of the micas
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
    Notes on the evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda) with the description of some new taxa
    Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové minerály II
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Novelties on the Czech tertiary angiosperm wood focusing on the systematics affinity of ,Platanus-like' woods
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
    Odontomariinae, a new Middle Paleozoic subfamily of slit-bearing euomphaloidean gastropods (Euomphalomorpha, Gastropoda)
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Pleistocene Rodents of Europe
    Počítačová klasifikácia chloritov
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Proposal of the new classification of palaeozoic sphenophyllalean cones
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Pyroxeny a amfiboly
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Regional geological division of the Bohemian Massif
    Regionalizace v geologických vědách
    Remarks on the history of Heliolites barrandei PENECKE, 1887, type species of Pachycanalicula WENTZEL, 1895
    Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Skeletal homologies, phylogeny and classification of the earliest asterozoan echinoderms
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Some observations on bactritid cephalopods
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Spinely
    Statistical assessment of the typogram data of the Pupin's classification of zircons
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Structural map of the basement of Europe
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
    The Superfamily Primitiopsacea SWARTZ, 1936. Family Primitiopsidae SWARTZ, 1936. Mid-Palaeozoic genera, cont.
    Suščestvovali li platany v melovom periode?
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svrchní proterozoikum
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Synergetics and articulation of geography
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
    Systematika minerálů uranylu
    Taje hornické krajiny I
    Termín kulm v geologii Českého masivu
    Tourmaline from lepidolite-subtype pegmatites
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Two-mica granites in the central part of the South Bohemian Pluton. Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Two-mica granites of the South Bohemian Pluton
    Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian Batholith
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    An unified classification and X-ray identification of polytypes of 2:1 sheet silicates
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Variscan granitoids of central Europe: their typology potential sources and tectonothermal relations
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů
    Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora)
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat
    Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí