Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kovy těžké
Článek
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acidification and acid rain
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Black Shales and Sapropels
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
    An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    The experimental determination of the influence of low contents of carbon on the vaporization of meteoroids
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Formy existence těžkých kovů v přírodních vodách
    Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics
    Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemický atlas ČSFR
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Heavy (and other) metals in three localities of industrial town
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Heavy metals in peats
    Heavy Metals in Some Parts of the ecosystem of Surface Waters of South Bohemia
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Invertebrates as geochemical monitoring objects
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    K některým otázkám Václava Štefana
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lead isotopes radionuclides in the river Elbe, east Germany and Czech Republik
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Lignite as a chemical raw material
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Magnetic mapping of road-side pollution and correlation with heavy mettals
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Mykogeochemická prospekce
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    New developments in geo-environmental research: magnetic proxies for screening and monitoring of environmental pollution
    New Observations on the Loessic Sediments of Tropical Zone in Thailand
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Paměť krajiny
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Principles of environmental geochemistry
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Problems of the soil extraction
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Removal of As V, Cr VI, CR VI, and V V from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil geochemistry
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Source characterization of the Central European aerosol
    Speciation of some minor and trace elements in sediments and water of a pond
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké kovy v povodí Odry
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vody
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Výzkum olověných slitků z Čáslavi
    Whole rock geochemistry and detrital mode analysis of sandstones from the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic)
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Zneškodňování galvanických kalů