Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    krajina
Článek
    45 let CHKO Moravský kras
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Bohemian Paradise Geopark
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Co to je říční krajina
    Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geologické základy české krajiny
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geopark Český ráj
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Global Change in the Mountains
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Hospodaření s prostorem krajiny
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajina Fénix
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajiny Václava Cílka
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Medardova kápě
    Modelové oblasti
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Neživá příroda Krkonoš
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Paměť krajiny
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přitahuje vegetace vodu?
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace vodních toků
    Revitalizační studie pro Tlustec
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Říp desetkrát přemístěný
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Významné krajinné prvky
    Významný prvek české krajiny - lom
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska