Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kvartér pražské plošiny
Článek
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    Arnika - druhé dějství
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Geofyzikální poměry
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Hydrogeologické poměry
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Inženýrskogeologické poměry
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Kvartér
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Nerostné suroviny
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Půdní poměry
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih)
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zkrasovění mlčechvostského slepence