Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    laboratorní zkoušky hornin
Článek
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Deformation and seismic properties of crustal rocks
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Department of Geotechnics
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    In-situ velocities versus laboratory measurements: an example from the KTB pilot and main wells
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Measurement of thermal deformations of rock
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Problem-oriented constitutive modelling of geomaterials
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom