Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    legislativa
Článek
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    50 let CHKO Moravský kras
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Citlivé oblasti
    Co jsou dioxiny?
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Conservation of the important geological objects in the Czech Republic
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Čištění důlních vod
    Databáze hlavních důlních děl
    Dělení moří a oceánů
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Ecological, Economical and Social Aspects of Groundwater Protection
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geoethical problems in mining activities and in the beginning of geological exploration until 19th century
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologie a ochrana přírody
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Hydrogeologie a právní systém
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Integrovaný registr znečišťování
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K některým problémům současného horního práva
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice oceňování těžebního podniku
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konference radonový program ČR
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic.
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Management obnovy hornické krajiny
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mezinárodní konference
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Novelizace geologického zákona
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana půdy před erozí
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Paleontologie a amatérští sběratelé
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Pesticidy v pitných vodách
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Právní aspekty radonových měření
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Problémy zakládání skládek
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Protection of the geological monuments of Prague
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    The Radon Programme of the Czech republic
    Radonový program ČR
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současné horní právo v České republice
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Staronový fenomén geoparků
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Těžké kovy v povodí Odry
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní elektrárny
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné krajinné prvky
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zranitelné oblasti
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?