Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ložiska pevných paliv
Článek
    6. uhelně-geologická konference
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Experimental study of failure history in jointed rock mass
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický model
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Microscopical Forms of Fe-Disulphides
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    On the detailed magnetostratigraphy of greigite(-smythite) mineralization, Sokolov Brown-Coal Basin, Bohemia
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Sedmá uhelně geologická konference
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Software package to analyze structural tectonic data
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhlí na Svalbardu
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    The Variscan directions from the Upper Silesian Coal Basin (S-Poland)
    VII. uhelně geologická konference
    VII.uhelně geologická konference
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum kaustobiolitů
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy