Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    lom
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Antropogenní jezera Česka
    Aragonit z Hřídelce
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Bisher noch nicht bekannte Stromatoporen aus dem Pragium (Unterdevon) von Koněprusy (Böhmen)
    Brdské acháty
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Clay minerals from Loštice quarry
    Czech Republic and Slovak Republic
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Determination of correct time of quarry blasts and properties of surrounding rock for measurement on seismic profiles
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Engineering seismology and geological aplications
    Ergebnisse erster AMS-Messungen in cadomischen Granodiorite der Lausitz
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Joint formation in granite plutons: En echelon-hackle series on mirror fringes (Examples: South Bohemian Pluton, Czech Republic)
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Krajina Fénix
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Medardova kápě
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Milířská dolina
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Nerostné suroviny
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počátky mapování povrchových dolů
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizační studie pro Tlustec
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Sněžníkovský mramor
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Úvod
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Výprava ku Kleti
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Významný prvek české krajiny - lom
    Z historie koněpruské oblasti
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)