Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mechanika hornin
Článek
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Assessment of the geomechanical changes in the upper crust on the basic of laboratory tests of rock samples from the KSDB-3 borehole and their surface analogues
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Department of Geotechnics
    Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental study of failure history in jointed rock mass
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    GeoEng 2000
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    High loading rates induced in rock samples and their influence on rheological behaviour of rock medium
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
    In-situ sound velocity measurements in rocks
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    The influence of rocks on the dynamic characteristic of elastic waves
    Injektáže v hornictví
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of the formation pressure from well-logging data
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Inženýrskogeologické poměry
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanika zemin v akci
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Pražské geotechnické dny 2002
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Professional estimate in geomechanics
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Seismic monitoring at the Jelšava deposit
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Slope optimalization by the apriori integration methods
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Stability of tunnel heading using coupled modelling
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ