Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metan
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Důlní degazace v OKR
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Energetické suroviny Polska
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Klimaschwankungen und Geoprozesse im kalten Norden Euroasiens
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Netradiční způsoby degazace
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    World coalbed methane projects
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy