Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metodika
Článek
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Alternative methods for cellulose preparation for AMS measurement
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Earth orientation parameters and station coordinates from space geodasy techniques
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Geochronologické metody v ÚÚG
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Geothermobarometry of high-grade metamorphic rocks: examples from the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Hydroekologické hodnocení toků
    Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Joachim Barrande, organizátor
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    MICADAS: Routine and high-precision radiocarbon dating
    Mikromounty II
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    Největší ložisko zlata v Evropě
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New radon diagnostics methods for indoor application
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Recent tectonic activity - a review of selected research methods
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Řízení rizik u sesuvu
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    The Study of Environmental Hazards in Extreme Environments as a Frontier for Physical Geography
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Určovací metody
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Zeiten variscischer Abkühlung im westlichen Erzgebirge - Ergebnisse von 40 Ar/39 Ar- und Rb-Sr-Untersuchungen an Metamorphiten und Plutoniten
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)