Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    metody analytické
Článek
    13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
    Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
    Assessment of Water Content in Granitic Melts Using Melt Inclusion Homogenization Data: Method - Results - Problems
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Clay minerals in pigments of mediaeval and baroque paintings
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    České zkušební kameny
    Činnost chemické laboratoře
    Činnost chemických laboratoří
    Desorption of zinc from soils by selected organic compounds
    Determination of elements for certification of reference solutions
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    Determination of Ta and Nb at low levels in geological materials by OES ICP
    Discriminant analysis of tektite chemical data
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Electron microprobe analyses of silicates and oxides
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    An expeditious wet-chemical analysis of silicate rocks
    An expeditious wet-chemical schema for silicate analysis using titrimetric determination of silica
    Foreword
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Inspection of the 400-700 cm1 region in the FTIR spectra of Coal Tars
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?
    K metodice průzkumu sklářských písků
    K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Kameny korunovačních klenotů evropských zemí
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Laboratoř organické geochemie
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
    Mass balances in Prague solid aerosols as measured by pixe
    Methodological Instructions for Mercury Porosimetry of Clastic Sedimentary Rocks
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Největší projekt v historii geochemie
    Nezavrhujme trojúhelníkové diagramy
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Plnění úkolu 4200 v oddělení analytické chemie ČGÚ
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Použití prubířského kamene
    Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Problems of the soil extraction
    Prubířství a prubířská keramika
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Relation Between Volatile Components and Loss on Ignition as Applied to the Analysis of USGS Reference Devonian Ohio Shale SDO-1 and Rare Earth Element Analyses
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Some specific problems in environmental analysis
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Throughfall fluxes in spruce stands damaged by forest die-back
    Use of microwave radiation for surface waters analysis
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř