Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    migmatit
Článek
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    AMS Fabric Study of Melt Migration from Metasedimentary and Orthogneiss Migmatites to Crustally Derived Granites: An Example from Southern Vosges
    ASM et mécanismes des déformations dans les nappes varisques des Vosges Moldanubiennes
    Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bericht 1997 über geologische Afnahmen im Zentralgneis auf Blatt 155 Markt Hofgastein
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Carboniferous tectonics of the Variscan basement collage in eastern Bavaria and western Bohemia
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Destruction of orthogneiss layered structure through partial melting and melt infiltration in high temperature shear zone: quantitative textural study of anatectic process
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss via Process of Disintegration of Solid State Texture
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)
    Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Late Variscan strike-slip tectonics between the Teplá-Barrandien and Moldanubian terranes (Czech Bohemian Massif): petrostructural evidence
    Locality No.9: Tábor - Klokoty, durbachites of the Tábor massif, and merismitic migmatite, so called "garnet rock"
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Melt enhanced deformation and development of banded structures in Gfoehl migmatites
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorphic and structural evolution of Moldanubian rocks in the northern Bavarian Forest (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphism and microstructures along a high-temperature metamorphic field gradient: the north-eastern boundary of the Královský hvozd unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic High-Grade Transpression in the Kaoko Belt (NW Namibia)
    New Progress in Deciphering Structural and Metamorphic Evolution of the Vepor Basement in West Carpathians
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    On the significance of Gneissic Enclaves in the 500 Ma Metagranite, the Lądek-Snieźnik Metamorphic Unit, the West Sudetes
    Origin of felsic migmatites by ductile shearing and melt infiltration
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich)
    Pan-African modification of the contact between middle and upper crust in the western zone of the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    The role of melt infiltration in the formation of migmatitic orthogneiss
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Starkoč near Čáslav
    Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
    Textural Evolution in the Transition from Subsolidus Annealing to Melting Process, Example of the Velay Dome, French Massif Central
    Textural evolution in the transition from subsolidus annealing to melting process, Velay Dome, French Massif Central
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)