Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikrofosílie
Článek
    Acritarchs of the Rastrites linnaei Zone (Lower Telychian) from the Prague Basin, Barrandian, Bohemian Massif
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Ammonites, aptychi, nanno- and microplankton from the Lower Cretaceous Pieniny Formation in the "Kysuca Gate" near Žilina (Western Carpathian Klippen Belt, Kysuca Unit)
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Benthic microfossils from the Teplá-Barrandian Late Proterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Bericht 1995-1996 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über mikropaläontologische Untersuchungen untermiozäner Sedimente auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1996-1997 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über mikromorphologische und stratigraphische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
    Biostratigraphy
    Cambrian and Ordovician assemblages of organic-walled microfossils in Czech Republic: a review
    Contribution to microbiostratigraphy of Middle Triassic of Central Eubea (Greece)
    Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb)
    Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň)
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Eurytholia plates (Problematica) from the late Silurian of the Austrian Carnic Alps
    Evaluation of the sedimentary record in the Silurian/Devonian boundary stratotype at Klonk (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Geologická stavba
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    Hloubětín - "Bažantnice" quarry
    Iberopora bodeuri GRANIER & BERTHOU 2002 (incertae sedis) from the Plassen Formation (Kimmeridgian-Berriasian) of the Tethyan Realm
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Lithological and biological indicators of orbital changes in Tithonian and Lower Cretaceous sequences, Western Carpathians, Slovakia
    Lower Cambrian tubular micro- to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic)
    Mazuelloids from the lower Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Bohemian Massif)
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
    Microfacies and microbiostratigraphy of the Oxfordian-Lower Kimmeridgian, on the basis of cadosinids and stomiosphaerids in the Czestochova region of Poland
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Microfossil and palaeoenvironmental data on the Cenomanian/Turonian boundary in South Moravia (Czech Republic)
    Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Microfossils in Late Proterozoic silicites from Western Bohemia, Czechoslovakia
    Microfossils in the Proterozoic silicites
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    Microfossils of the Paseky Shales (Lower Cambrian,Barrandian area, Czech Republic)
    Microproblematics from the Tithonian Limestones of the Štramberk Formation (Chitinoidella Zone)
    Middle Cenomanian palynomorphs from Čáslav, Central Bohemia(Czechoslovakia)
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Neue oder wenig bekannte Mikrofossilien aus dem europäischen Devon
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Organic-walled Microfossils Incertae Sedis from the Ordovician of the Argentine Precordillera and Bohemia
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleomagnetic stratigraphy and Iridium abundance of the Cretaceous-Tertiary boundary at Žilina, Slovakia
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plant Macrofossils from the Mesák Formation in Central Lybia
    Post-Symposium Excursion, day 1, stop 2: Medalův mlýn
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    The problematic microfossil Jinonicella sp. from the Refrath 1 Borehole (late Famennian; Bergisch Gladbach-Paffrath syncline; Ardennes-Rhenish Massif, Germany)
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Radiolarian microfauna from radiolarites of the Varín part of the West Carpathian Klippen Belt
    Silicification and microfossils
    Silicified microbiota from the Bohemian Late Proterozoic
    Silurian organic-walled microfossils in the Prague Basin (Barrandian area): their localities, literature and distribution
    Silurian (Wenlockian) sporomorph in South Bohemian Moldanubicum
    Silurische Mikrosporen aus einem Biotit-Glimmerschiefer bei Rittsteig, Noerdlicher Bayerischer Wald
    Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Stratigraphic distribution of Cambrian fossils in the Příbram-Jince Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Stratigraphische Daten zur Unterkreide der Lunzer und Reichraminger Decke (Östliche Kalkalpen, Ober- und Niederösterreich)
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Upper Jurassic and Lower Cretaceous facies, microplankton and crinoids in the Kuchyňa Unit, Malé Karpaty Mts.
    Vend na jižní Moravě?
    The very last phase of the Permian from the microfloral point of view
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Westernmost occurrence of the Middle Miocene Badenian gypsum in central Paratethys (Kobeřice, Moravia, Czech Republic). Evaporite Formations of the carpathians Mts.. Part I. - Badenian
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)