Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moravskoslezská oblast
Článek
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    The Bohemian Massif - a short introduction
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Brněnský masív
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Cambrian and Ordovician assemblages of organic-walled microfossils in Czech Republic: a review
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Deformation history of the Variscan accretion wedge - the Moravo-Silesian Zone of the Bohemian Massif
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geodynamic Evolution
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Geologická mapa při výuce na základní škole
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické problémy silezika
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Inoceramic stratigraphy of the Turonian and Coniacian strata in the environs of Opole (Southern Poland)
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    A Introduction. Moravo-Silesian Zone
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Křída Českého masívu na Moravě
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    The main phases of extension in the eastern part of the Rhenohercynian Zone
    Mesoscopical structures of the Brunovistulicum in the core of the Svratka dome and their kinematic interpretation
    Metallogenesis. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic Evolution. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Metamorphic zonation and anomalously hot geothermal gradient of the Silesian domain: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály z omického kamenolomu
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Moravské achátové geody
    Moravské geody
    Moravské paleozoikum
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nekrolog za Rajmundem Götzem
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    New findings on the geomorphology of Moravia
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    O málo známých minerálních vodách
    Paleozoic Evolution of the Moravosilesian Basin
    Plumbotectonic aspects of polymetallic vein mineralization in Paleozoic sediments and Proterozoic basement of Moravia (Czech Republic)
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Present Day Earthquake Activity of the Moravo-Silesian Region: (Registration by the HRMC, ZLHC and ZARC seismic stations)
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
    The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Review of Nd isotopic data and xenocrystic and detrital zircon ages from the pre-Variscan basement in the eastern Bohemian Massif: speculations on palinspastic reconstructions
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    The role of longitudinal dislocation zones anf strike-slip transversal deep fracture of Silesia-Lubusza (Hamburg-Kraków) in formation of main zone of meridional folds on Silesia and Moravia areas
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    The Saxothuringian/Moravosilesian Boundary Duplex Structure in the Fore-Sudetic Block
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    SHRIMP zircon ages from gneisses help locate the West-East Sudetes boundary (NE Bohemian Massif, SW Poland)
    SHRIMP Zircon Geochronology of the Neoproterozoic Strzelin Gneiss: Evidence for the Moravo-Silesian zone Affinity of the Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Spinelidy v brněnském masivu
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Structure. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Tectonics in the Upper Silesian Coal Basin and its attitude to the Rheno-Hercynian Zone of the Variscan Orogen
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: mechanisms or the formation of inverted metamorphic sections in the SE Bohemian Massif
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    The Variscan basement of the Polish Sudetes
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vertical movements at the territory of Krkonoše-Jeseníky Mts. First estimation
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku