Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    morfologie fluviální
Článek
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Ekologický nivní fenomén
    Floodplain and its delimitation
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydroekologické hodnocení toků
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Modelové oblasti
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Nová zvláště chráněná území
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Významné krajinné prvky
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002