Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    nádrž vodní
Článek
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Energie postupových větrových vln
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Extrémní povodně v době mrazů
    Geodynamic Evolution of Water Reservoir Banks
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Lakes and water reservoirs in the Czech Republic
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Nesyt
    New computing method of wind wave parameters
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vody
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Vznik ledových povodní
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice