Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    negativní vlivy báňské činnosti
Článek
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Feature Article - Czech Republic
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    Impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Krušné hory - smutné pohoří
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Záplavy jako geologický jev
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí