Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    nivace
Článek
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa