Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    normy
Článek
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Dolomit jako sklářská surovina
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Jakost pitné vody v ČR
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Mechanika zemin v akci
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
    Radon a radonové riziko v České republice
    Rectifications de nomenclature relatives a l'ichthyofaune oligo-miocene dulcaquicole de Boheme
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Zákony USA na ochranu čistoty vod
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Způsob standardizace neutronových metod karotáže