Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
Článek
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Carboniferous conodonts from Brusník anticline (south Slovakia)
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Comparison between Two Distant Mesozoic Ophiolites : Bódva Valley Incomplete Ophiolite (Hungary) and Miraflores Ophiolite (Cuba)
    Correlations of paleomagnetic data from Eastern Alps and Western Carpathians - discussion
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    The Noetsch-Veitsch-North gemeric zone of Alps and Carpathians: correlation, paleogeography and significance for Variscan orogeny
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Objavenie Striebornej žily v Rožňave
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Pozoruhodné akcesórie v gemerických granitoch
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Predbežná správa o náleze karbónskej konodontovej mikrofauny vo vrte BRU-1 pri Brusníku
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 19
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.14
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.18
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika