Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    oblast veporského krystalinika
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
    A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Correlations of paleomagnetic data from Eastern Alps and Western Carpathians - discussion
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Late Variscan-Alpine Structure of the North-Veporic Zone in the Central Western Carpathians
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Metamorphic conditions of the Veporic Unit in the Western Carpathians
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians)
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Svory s vysokým obsahem hliníka a železa v JV veporiku - protolit a regionálna metamorfóza
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zoned garnets and their equilibria in mica schists and gneisses of Kohút crystalline complex, Hnúšťa region, Western Carpathians