Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ochrana podzemní vody
Článek
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Acidification: Biogeochemical signature of economic and political systems
    Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Assessment of Groundwater Vulnerability
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biogeochemistry of small catchments
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Classification and Review of Groundwater Vulnerability Maps
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Critical loads for acidity in North Bohemia - landscape-ecological consequences and basic planning issues
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Ecological, Economical and Social Aspects of Groundwater Protection
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Executive Summary
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Groundwater protection strategy and policy
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologie
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Jedná se o hluboký omyl
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Kontaminace podzemních vod
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Kvalita podzemných vôd
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Prameny Prahy
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Prognózy v hydrogeografii
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina
    Radon in public water supplies in East Bohemia region
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Uhličité vody v Československu
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Uses and Limitations of Groundwater Vulnerability Maps
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Zachrání poušť žíznivé?
    Zákony USA na ochranu čistoty vod
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu