Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ochrana proti erozi
Článek
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Ochrana půdy před erozí
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Stabilitní poměry NPP Suché skály