Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    odpady
Článek
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Druhotné suroviny
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Foreword
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Haldové hospodářství v Porúří
    Historické haldy
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Možnosti získávání slojového plynu
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nový způsob zpevňování zemin
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Odpady a druhotné suroviny
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Predúprava haldovaných oceliarenských slinkov pre osírovanie spalín
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Problémy zakládání skládek
    Processing of the waste with content of arsenic
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Radon flux from uranium mill tailings in Mydlovary
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Slída - významný průmyslový minerál
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Waste disposal and the environment
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Zpracování stavebních odpadů
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)