Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    odval
Článek
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chování nenasycených zemin
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Historické haldy
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Paměť krajiny
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Rybníčky - Bečkov
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vodní režim antropogenních půd
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska