Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    přesmyk
Článek
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Exhumation of lower crustal rocks during orogenesis on the example of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Fault-propagation Folds and Thrust Structures of the Apical Domain of the Variscan Accretionary Wedge (Moravosilesian Zone, Bohemian Massif)
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidence for a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides
    Stop 1. Lamberk: felsic granulites and medieval robbers
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika staršího paleozoika
    Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Units of the Unstable Shelf and the Zagros Suture
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)